ОБЩИ УСЛОВИЯ на Стела-Русе ООД за ползване на интернет магазина https://www.stela-ruse.bgи за извършването на покупки на стоки през него

1. Предмет и правно значение
1.1 Настоящите Общи условия са приети от Стела-Русе ООД на основание чл. 16 от Закона зазадълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

 -  условията за ползване на уебсайта https://www.stela-ruse.bg от потребителите на предлаганите от него услуги;
 -  условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Стела-Русе ООД и потребителите на уебсайта https://www.stela-ruse.bg;
 - правата и задълженията на Стела-Русе ООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2 Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта https://www.stela-ruse.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Стела-Русе ООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. Стела-Русе ООД има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез натискането на бутона ПРИКЛЮЧИ ПОРЪЧКАТА. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3 Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта https://www.stela-ruse.bg и са достояние на всеки посетител.

1.4 Публикуването на стоки на уебсайта https://www.stela-ruse.bg се счита за публична покана към потребителите да отправят до Стела-Русе ООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба посмисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5Натискането на бутона ПРИКЛЮЧИ ПОРЪЧКАТА в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С натискането на бутона ПРИКЛЮЧИ ПОРЪЧКАТА потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2. Данни за Стела-Русе ООД и за уебсайта
 https://www.stela-ruse.bghttps://www.stela-ruse.bg е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът https://www.stela-ruse.bg е собственост на Стела-Русе ООД. Към настоящия момент Стела-Русе ООД е регистрирано по ДДС, поради което посочените на уебсайта https://www.stela-ruse.bg цени са крайни и с включено ДДС. 
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
Наименование на фирмата: Стела-Русе ООД 
Вписване в публични регистри: ЕИК 204776341 
Данъчен адрес: гр. Русе, бул. „Трети март“ 38 
МОЛ: Деян Николов
тел/факс: 0887226305
e-mail: stela_ruse@abv.bg

3. Обект на продажба.
 
Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.
3.1 Обект на продажба чрез уебсайта https://www.stela-ruse.bg са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2 Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта https://www.stela-ruse.bg, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3 Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта https://www.stela-ruse.bg, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. Стела-Русе ООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта https://www.stela-ruse.bg цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4 Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.
3.5 Наложен платеж(ППП-Пощенски паричен превод) БЕЗ допълнително оскъпяване: Плащането се извършва на място, с наложен платеж, чиято такса се поема от страна на “Стела-Русе“ООД. Потребителят заплаща само сумата на направената от него поръчка плюс фиксираната стойност на доставката посочена в поръчката. Таксите за доставка включват такси за обработка и пакетиране, както и пощенски разходи. Цената на доставката е гарантирана и фирма Стела-Русе заплаща разликата за транспорта. Потребителят трябва да пази  документите издадени от спедиторската фирма - разписка за прием на пощенски паричен превод, която е поставена от ДОСТАВЧИКЪТ-куриерът в опаковката, за евентуална замяна или връщане.

3.6 Отправената от Стела-Русе ООД чрез уебсайта https://www.stela-ruse.bg публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от Стела-Русе ООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта https://www.stela-ruse.bg и покупката на стоки:
4.1 Уебсайтът https://www.stela-ruse.bg може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща: • вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка; • единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки; • разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка; • име и фамилия на потребителя; • валиден електронен адрес на потребителя; • телефонен номер на потребителя; • адрес за получаване на поръчаната стока; • име и фамилия на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице; • данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж; • изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП); • данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.
Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава Стела-Русе ООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2 Поръчката за покупка на стоки през уебсайта https://www.stela-ruse.bg може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез натискането на бутона ПРИКЛЮЧИ ПОРЪЧКАТА при изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3 Уебсайтът https://www.stela-ruse.bg не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. и 5.2. 
4.4 Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва Стела-Русе ООД и уебсайта www.https://www.stela-ruse.bg до момента на нейното потвърждаване от Стела-Русе ООД съгласно т.6.1.

4.5 Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. 
Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1 При първа поръчка от регистриран потребител или при поръчка от нерегистриран гост-потребител:
След получаване на поръчката Стела-Русе ООД и уебсайтът https://www.stela-ruse.bg извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, Стела-Русе ООД изпраща потвърждение  за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.

5.2 При поръчка от регистриран потребител, който вече е поръчвал през https://www.stela-ruse.bg:
Стела-Русе ООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.

5.3 При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, Стела-Русе ООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока с която да бъде заменен липсващия артикул.

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.
6.1 Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който Стела-Русе ООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2.
6.2 В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. и 5.2. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между Стела-Русе ООД и потребителя, винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от Стела-Русе ООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. Стела-Русе ООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

7. Права и задължения на страните.
 7.1 Стела-Русе ООД се задължава: • да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние; • да достави в срок съответната стока; • да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите.

7.2 Потребителят се задължава: • да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.; • да плати цената на поръчаната от него стока; • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива; • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той е овластил за това;

8. Извършване на доставките. 
Получаване на стоката:

8.1 Стела-Русе ООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер от 1 до максимум 4(четири) работни дни
(или след писмено или устно предупреждаване за закъснение).

8.2 Поръчаната стока може да бъде получена само от: • купувача; • лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. и 5.2. (със самата поръчка); • лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно; • лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача; В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Стела-Русе ООД се освобождава от задължението си да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по складирането и допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

8.3 При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на Стела-Русе ООД. Потребителят трябва да запази Наложен платеж(ППП-Пощенски паричен превод),това е документ доказващ получаването и плащането на стоката (като касов бон).

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. 
Отказ от договора:
9.1 Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:
9.1.1 доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
9.1.2 цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
9.1.3 потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа.

9.2 В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.

9.3 В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, Стела-Русе ООД възстановява платените суми в срок от максимум  14 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието ѝ с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.

10. Рекламации. 
Рекламациите за недостатъци на доставени от Стела-Русе ООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.
Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта https://www.stela-ruse.bg на 30.10.2017 и влизат в сила, считано от 30.10.2017, като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.